خط تا و پرفراژ

انواع دستگاه خط تا زن دستی و دستگاه خط تا و پرفراژ برقی توسط توتالیا ارایه می گردد. این دستگاه ها برای ایجاد خط تا بر روی تمامی برگه های چاپی که بایستی تا شوند استفاده می گردد. تا کردن اوراق چاپی بدون خط تا موجب ایجاد ترک در محل تا و آسیب دیدن چاپ خواهد شد. دستگاه خط تا و پرفراژ برقی اتوماتیک و قابل برنامه ریزی بوده به طوری که اپراتور تمامی اطلاعات مربوط به موقعیت و محل خط تا و پرفراژ را به حافظه دستگاه وارد و ذخیره می نماید و سپس دستگاه به طور اتوماتیک بر روی برگه های چاپی خط تا و پرفراژ ایجاد می نماید.