فست بایند

  • دستگاه خط تا دستیFastbind-C500

    دستگاه خط تا دستیFastbind-C500

    دستگاه خط تا دستی Fastbind C500 رومیزی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا برای ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق مورد استفاده قرار می گیرد

  • دستگاه خط تا دستی Fastbind C400

    دستگاه خط تا دستی Fastbind C400

    دستگاه خط تا دستی Fastbind C400 رومیزی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا برای ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق مورد استفاده قرار می گیرد