دسته بندی

صحافی مجله با ترتیب کن

 • سیستم صحافی مجله دوپلو مدل Duplo iSaddle 2 Booklet Makers

  سیستم صحافی مجله دوپلو مدل Duplo iSaddle 2 Booklet Makers

  از ویژگی های اتوماتیک دستگاه دوخت سدل جدید با امکان تولید نشریات همانند دستگاه های سنتی لذت ببرید. سیستم صحافی مجله دوپلو مدل iSaddle 2 یک سرمایه گذاری مطمین است که امکان استفاده های جدیدی مانند مجله ...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجله دوپلو مدل 600i بالاترین راه حل ترتیب و صحافی مجله می باشد. از اتصال دستگاه صحافی مجله DBM-600 تمام اتوماتیک با ترتیب کن های مکشی سریع DSC-10/60i ، سیستم مجله 600i مجلات حرفه ای ایجاد ...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 350C Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله Duplo 350C Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله دوپلو مدل 350C با ترکیب مناسب، بهره وری، ارزش و دوام را ایجاد می کند. سیستم صحافی تمام اتوماتیک 350C می تواند حداکثر با دو برج ترتیب کن مکش هوای DSC-10/20 کار کند. سیستم صحافی 350C در...

 • سیستم صحافی مجله دوپلو مدل Duplo 150C Booklet System

  سیستم صحافی مجله دوپلو مدل Duplo 150C Booklet System

  سیستم صحافی مجله دوپلو مدل 150C ترکیبی از دستگاه صحافی مجله DBM-150 با حداکثر دو دستگاه ترتیب کن مکشی DSC-10/20 دوپلو است که راه حلی در کلاس اولیه ترتیب و صحافی مجله می باشد.