صحافی مجله

انواع سیستم های صحافی دوخت توسط توتالیا با برند دوپلو ژاپن ارایه می گردد. با استفاده از این سیستم ها می توان مجله چاپ شده را صحافی نمود. چنانچه برگه های داخلی مجله توسط دستگاه افست چاپ شده باشند، سیستم صحافی دوخت از دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت مفتول و یا دستگاه دوخت منگنه تشکیل می گردد.
در صورتی که برگه های داخلی مجله توسط دستگاه چاپ دیجیتال و به صورت ترتیب شده چاپ شوند، دستگاه صحافی دوخت از دستگاه تغذیه هوشمند کاغذ های ترتیب شده و دستگاه دوخت مفتول و یا دوخت منگنه تشکیل می گردد. لازم به توضیح است که محدوده این محصولات بسیار گسترده بوده و ترکیب انواع دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت ایجاد سیستمی جدید با سرعت و کارایی خاص می نماید.

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مرا...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و م...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال و افست٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه استفاده می گرد...