دسته بندی

ای بی آ

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4860

  دستگاه برش کاغذ EBA 4860

  دستگاه برش کاغذ EBA 4860 قابل برنامه ریزی مجهز به چشم الکترونیک جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4855

  دستگاه برش کاغذ EBA 4855

  دستگاه برش کاغذ EBA 4855 قابل برنامه ریزی مجهز به چشم الکترونیک جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4850

  دستگاه برش کاغذ EBA 4850

  دستگاه برش کاغذ EBA 4850 مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4815

  دستگاه برش کاغذ EBA 4815

  دستگاه برش کاغذ EBA 4815 مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد