صحافی مجله

انواع سیستم های صحافی دوخت توسط توتالیا با برند دوپلو ژاپن ارایه می گردد. با استفاده از این سیستم ها می توان مجله چاپ شده را صحافی نمود. چنانچه برگه های داخلی مجله توسط دستگاه افست چاپ شده باشند، سیستم صحافی دوخت از دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت مفتول و یا دستگاه دوخت منگنه تشکیل می گردد.
در صورتی که برگه های داخلی مجله توسط دستگاه چاپ دیجیتال و به صورت ترتیب شده چاپ شوند، دستگاه صحافی دوخت از دستگاه تغذیه هوشمند کاغذ های ترتیب شده و دستگاه دوخت مفتول و یا دوخت منگنه تشکیل می گردد. لازم به توضیح است که محدوده این محصولات بسیار گسترده بوده و ترکیب انواع دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت ایجاد سیستمی جدید با سرعت و کارایی خاص می نماید.

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاخانه ها و مراک...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجلهDuplo 600i Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ ...