صحافی مجله

انواع سیستم های صحافی دوخت توسط توتالیا با برند دوپلو ژاپن ارایه می گردد. با استفاده از این سیستم ها می توان مجله چاپ شده را صحافی نمود. چنانچه برگه های داخلی مجله توسط دستگاه افست چاپ شده باشند، سیستم صحافی دوخت از دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت مفتول و یا دستگاه دوخت منگنه تشکیل می گردد. در صورتی که برگه های داخلی مجله توسط دستگاه چاپ دیجیتال و به صورت ترتیب شده چاپ شوند، دستگاه صحافی دوخت از دستگاه تغذیه هوشمند کاغذ های ترتیب شده و دستگاه دوخت مفتول و یا دوخت منگنه تشکیل می گردد. لازم به توضیح است که محدوده این محصولات بسیار گسترده بوده و ترکیب انواع دستگاه ترتیب کن کاغذ و دستگاه دوخت ایجاد سیستمی جدید با سرعت و کارایی خاص می نماید.