دسته بندی

جی بی آی

 • دستگاه پانچ JBI EX 610 Series

  دستگاه پانچ JBI EX 610 Series

  دستگاه پانچ JBI EX 610 Series به منظور پانچ صنعتی کاغذ اتوماتیک با سرعت بالا و امکان تعویض ابزار که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ JBI EM 450 / SP Serie

  دستگاه پانچ JBI EM 450 / SP Serie

  دستگاه پانچ JBI EM 450 / SP Serie به منظورپانچ و پرفراژ برگه های تاشده و معمولی با سرعت بالا و امکان تعویض ابزار که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ JBI EMT 650 Serie

  دستگاه پانچ JBI EMT 650 Serie

  دستگاه پانچ JBI EMT 650 Series به منظور پرفراژ برگه های تمبر پستی با سرعت بالا که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه پانج JBI Alpha-Doc® Mk4

  دستگاه پانج JBI Alpha-Doc® Mk4

  دستگاه پانچ JBI Alpha-Doc® Mk4 به منظور پانچ کاغذ اتوماتیک و امکان تعویض ابزار که در چاپخانه ها استفاده می گردد