مفتول صحافی دوپلو Duplo Wire Stitching

مفتول صحافی دوپلو Duplo Wire Stitching

مفتول صحافی دوپلو Duplo Wire Stitching


 قرقره مفتول دوخت صحافی دوپلو مورد استفاده در دستگاه های صحافی مجله iSaddle/DBM-600/DBM-500/DBM-350i
 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال و افست٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجلهDuplo 600i Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 350 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 350 Digital Booklet System

  سیستم صحافی Duplo 350 Digital Booklet System ٬ تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 350C Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله Duplo 350C Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله Duplo 350C Booklet Maker ٬ تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد