تولید دفتر

با توجه به جمعیت کثیر دانش آموز درآموزش و پرورش و دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزشی ، نیاز به دفتر نیازی اساسی آن هم در یک حجم انبوه بوده و همه ساله تولید و مصرف میگردد.

جهت تولید دفتر ابتدا کاغذ در دستگاه برش EBA به ابعاد مورد نظر کوچک می شود.
سپس توسط دستگاه برگ شمار B.matic به تعداد مورد نیاز هر دفتر از یکدیگر تفکیک می گردند.
سپس برگه های جلد دفتر در زیر و روی آن ها قرار می گیرد.

در این مرحله دسته های دفاتر درون دستگاه پانچ جی بی آی قرار گرفته و توسط دستگاه، پانچ می گردند.
سرعت دستگاه های پانچ متفاوت بوده اما در دستگاه پانچ EX-610 معادل 180 هزار برگ در ساعت می باشد.
پس از آن و در مرحله ی بعد با توجه به گام یا فاصله سوراخ های پانچ از یکدیگر از دستگاه صحافی فنر دوبل و یا دستگاه صحافی فنر مارپیچ جهت صحافی اوراق و تولید دفتر استفاده میگردد.

برای صحافی با فنر دوبل از دستگاه JBI Wob 3500 و برای صحافی دفتر با فنر مارپیچ از دستگاه JBI SFI330 استفاده می کنیم.
در ادامه دو خط تولید جهت تولید و صحافی دفاتر با فنر دوبل و فنر مارپیچ ارایه می گردد: