درخواست کارت گارانتی

قوانین و مقررات
گارانتی شرکت براي یک سال می باشد. بناي مدت اعتبار گارانتی، تاریخ مندرج بر روي فاکتور فروش خواهد بود. در صورت مفقود شدن کارت گارانتی، شرکت هیچگونه تعهدي نسبت به گارانتی ندارد.
خدمات گارانتي فقط برای تعمير يا سرويس دستگاه مي باشد.
خدمات گارانتي فقط توسط پرسنل معرفي شده اين شرکت ارائه مي گردد.
در زمان گارانتي هزينه تعمير و يا تعويض قطعه، رايگان مي باشد.
اياب و ذهاب، اقامت و خوراک پرسنل در زمان گارانتي به عهده خريدار مي باشد.
در حفظ کارت ضمانتنامه دقت فرمایید، زیرا المثنی صادر نمی گردد.
دریافت کارت گارانتی به منزله پذیرش شرایط ضمانتنامه از طرف خریدار می باشد.
ارائه کارت ضمانتنامه جهت رفع عیب دستگاه الزامی است، در غیر این صورت هزینه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت میگردد.
ارائه گارانتي در شرايط ذيل قابل اجراء نيست:

1. صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق و حوادث طبيعي.
2. دستگاه هايي که دستکاری شده يا توسط اشخاصي به جز پرسنل اين شرکت تعمير شوند.
3. باز شدن پلمپ دستگاه.
4. تغيير محل نصب دستگاه بدون هماهنگي با شرکت.
5. استفاده از مواد مصرفي و قطعات غير استاندارد.
6. مخدوش بودن شماره سريال محصول.
7. استفاده دستگاه در محیطی خارج از محدوده دمایی تعریف شده.

فرم درخواست گارانتی