درخواست نصب و آموزش

درخواست نصب و آموزش

 هزینه و مسولیت جابجایی دستگاه از درب انبار توتالیا تا محل نصب دستگاه بعهده خریدار بوده و فروشنده هیچ مسولیتی درقبال آن ندارد.
 نصب و آموزش و راه اندازی دستگاه ها رایگان می باشد.
 درصورت نیاز برای آموزش و نصب مجدد هزینه های مربوطه نقدا دریافت می گردد.
 اپوراتور بایستی حداقل دارای دیپلم یا معادل آن باشد.
 فرم درخواست گارانتی همزمان با نصب و آموزش و راه اندازی توسط خریدار بایستی توسط خریدار تکمیل گردد در غیر اینصورت دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
درخواست نصب و راه اندازی و آموزش