درخواست خدمات پس از فروش

درخواست خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش و تامین قطعات براي دستگاه های فروخته شده ۸ سال از تاریخ فاکتور فروش می باشد.
در زمان غير گارانتي قبل از اعزام کارشناس، مي بايست هزينه های مربوطه به حساب واريز گردد.
اياب و ذهاب، اقامت و خوراک پرسنل در زمان گارانتي و غير گارانتي به عهده خريدار مي باشد.
هزینه جابجایی دستگاه برای رفع عیب دستگاه در صورت نیاز بعهده خریدار می باشد.
درخواست خدمات پس از فروش