دسته بندی

صحافی فنر دوبل و مارپیچ - سیمی صنعتی

 • دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H

  دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H

  دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل دستگاه مجهز به ابزار جمع کن سیم که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500 به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل تاچ که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000 به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل تاچ که در چاپخانه ها استفاده می گردد