صحافی فنر دوبل و مارپیچ

انواع دستگاه صحافی فنر دوبل و دستگاه صحافی فنر مارپیچ جی بی آی فرانسه اعم از دستی و اتوماتیک توسط شرکت توتالیا ارایه می گردد.در این دستگاه ها امکان صحافی کتاب با سیم فنر دوبل و مارپیچ در اندازه های مختلف و با سرعت های متفاوت وجود دارد. همچنین می توان دستگاه صحافی فنر مارپیچ را در هر گام مورد نظر تهیه کرد. استفاده از دستگاه های صحافی فنر دوبل و مارپیچ جی بی آی موجب آرامش خاطر تولید کننده شده زیرا دیگر نگران اجرای تعهدات خود از بابت نیروی کار و سرعت انجام آن نمی باشد و کار سفارش شده در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتری انجام می گیرد. برای مثال با استفاده از دستگاه صنعتی پانچ و صحافی همزمان کاغذ می توان در هر ساعت تعداد 3000 دفتر یا کتاب را صحافی کرد.