دسته بندی

ای بی آ

  • دستگاه برش کاغذ EBA 7260

    دستگاه برش کاغذ EBA 7260

    دستگاه برش کاغذ EBA 7260 نیمه هیدرولیک سه فاز مجهز به چشم الکترونیک جهت ایمنی که در چاپخانه کوچک و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

  • دستگاه برش کاغذ EBA 5560 / 5560 LT

    دستگاه برش کاغذ EBA 5560 / 5560 LT

    دستگاه برش کاغذ EBA 5560 / 5560 LT هیدرولیک مجهز به چشم الکترونیک جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد