دسته بندی

دوپلو

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد