دسته بندی

دوپلو

  • ترتیب کن Duplo DSC-10/60i

    ترتیب کن Duplo DSC-10/60i

    ترتیب کن Duplo DSC-10/60i برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

  • ترتیب کن دوپلو Duplo DSC-10/20

    ترتیب کن دوپلو Duplo DSC-10/20

    ترتیب کن Duplo DSC-10/20 برای ترتیب اوراق گلاسه و تحریر طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد