دسته بندی

دوپلو

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 PRO Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاخانه ها و مراک...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Duetto Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600 Digital Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 600i Booklet System

  سیستم صحافی مجلهDuplo 600i Booklet System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و مراکز چاپ ...