دسته بندی

دوپلو

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مرا...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 PRO Duetto System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه و م...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 Digital System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ دیجیتال و افست٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه ها و مر...

 • سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System

  سیستم صحافی مجله Duplo iSaddle 2 System ٬ سیستم کامل تا و دوخت مجله با برگه های چاپ افست و دیجیتال ٬ امکان صحافی مجله بیاضی تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در چاپخانه استفاده می گرد...