نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک ۱۳۹۲

سومین نمایشگاه Idpex در تاریخ 27 تا 30 فروردین 1392 با عنوان چاپ دیجیتال و نشر رومیزی در هتل المپیک تهران برگزار گردید. امسال شرکت توتالیا به همراه شرکت زیراکس ایران در این نمایشگاه شرکت کرده و به طور مشترک در یک سالن دستگاه های خود را به نمایش گذاشتند. به طوری که در کنار دستگاه های چاپ دیجیتال زیراکس دستگاه های صحافی و پس از چاپ دوپلو قرار داشت و تقریبا مرزی بین دستگاه های دو شرکت نبود و تنها با استفاده از موکت های آبی و قرمز سالن محدوده ی دو شرکت مشخص می گردید.

در این نمایشگاه دستگاه های سلفون کش کارخانه فولیانت کشور چک، خط تا و تاکن کارخانه مولتی گراف سویس ،ترتیب کن ها و دوخت دوپلو، چسب گرم کارخانه دوپلو ژاپن و پانچ و فنر کارخانه جی بی آی فرانسه به نمایش گذاشته شد.

تاریخ درج: 31 فروردین 1392
202 چاپ صفحه