سیم فنر دوبل قطعه شده JBI Cut Length

سیم فنر دوبل قطعه شده  JBI Cut Length

سیم فنر دوبل قطعه شده JBI Cut Length


ما سیم صحافی فنردوبل Wire-O را به شکل قطعه با شماره و رنگ های مختلف ارائه می نماییم.

برای گام 3:1
 فنر دوبل 16/3 اینچ
 فنر دوبل 4/1 اینچ
 فنر دوبل 16/5 اینچ
 فنر دوبل 8/3 اینچ
 فنر دوبل 16/7 اینچ
 فنر دوبل 2/1 اینچ
 فنر دوبل16/9 اینچ

برای گام 2:1
 فنر دوبل 8/5 اینچ
 فنر دوبل 4/3 اینچ
 فنر دوبل 8/7 اینچ
 فنر دوبل 1 اینچ
 فنر دوبل 8/1-1 اینچ
 فنر دوبل 4/1-1 اینچ
 فنر دوبل 2/1-1 اینچ