جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager

جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager

جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager


جلد سخت آماده فستبایند با مشخصات ذیل برای استفاده در صحافی کتاب و آلبوم عکس A4 طولی مشکی با عطف 8 میلی متر

 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 12 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 14 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 16 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 18 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 20 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 12 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 14 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 16 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 18 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی آبی تیره با عطف 20 میلی متر