کاغذ پشت چسب دار فستبایند Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار فستبایند  Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار فستبایند Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار قابل چاپ با مشخصات ذیل برای چاپ محتوای جلد سخت کتاب یا آلبوم عکس

 کاغذ پشت چسب دار 500x329 میلی متر با قابلیت چاپ لیزر
 کاغذ پشت چسب دار 660x329 میلی متر با قابلیت چاپ لیزر
 کاغذ پشت چسب دار 530x329 میلی متر با قابلیت چاپ اینکجت
 کاغذ پشت چسب دار 20x0.61 متر رول با قابلیت چاپ اینکجت
 کاغذ پشت چسب دار 20x0.355 متر رول با قابلیت چاپ اینکجت