جلد سخت فستبایند Fastbind BXT Hard Cover set Manager

جلد سخت فستبایند  Fastbind BXT Hard Cover set Manager

جلد سخت فستبایند Fastbind BXT Hard Cover set Manager


جلد سخت آماده فستبایند با مشخصات ذیل برای صحافی آلبوم عکس دورو چاپ

 جلد سخت A4 عرضی مشکی پنجره دار با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 عرضی مشکی با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی مشکی با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 عرضی سفید پنجره دار با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 عرضی سفید با عطف 10 میلی متر
 جلد سخت A4 طولی سفید با عطف 10 میلی متر