مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board

مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board

مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board


مقوای کرجی آماده فستبایند در ابعاد مختلف ذیل برای تولید جلد سخت

 مقوای کرجی 207x302 میلی متر با ضخامت 2 میلی متر برای تولید جلد سخت A4 طولی
 مقوای کرجی 294x220 میلی متر با ضخامت 3 میلی متر برای تولید جلد سخت A4 عرضی
 مقوای کرجی 302x315 میلی متر با ضخامت 3 میلی متر برای تولید جلد سخت 305x 305 میلی متر