تولید و صحافی آلبوم عکس های یک رو چاپ

به منظور صحافی عکس هایی که در یک طرف کاغذ چاپ می گردند می توان از دستگاه صحافی آلبوم عکس فست بایند استفاده کرد. بدین منظور بایستی برگه های عکس از وسط تا گردند. برای اینکه هنگام تاکردن برگه عکس در محل تا ترک ایجاد نشده و به چاپ نیز آسیبی وارد نگردد، بایستی ابتدا و قبل از تا کردن عکس ها بر روی آنها خط تا بزنیم. یکی از بهترین دستگاه هایی که می توان برای ایجاد خط تا بر روی عکس استفاده کرد دستگاه خط تا دستی فستبایند Fastbind C500 می باشد. پس از زدن خط تا برروی برگه های عکس حالا با خیال راحت می توان آنها را بدون هیچ آسیبی در کاغذ و یا چاپ تا کرد. سپس با استفاده از برگه های پشت چسب دار mounting sheet و همچنین end sheet برگه های تا شده عکس را با کمک دستگاه صحافی آلبوم عکس به یکدیگر می چسبانیم. و در نهایت این برگه ها با کمک این دستگاه درون جلد سخت قرار گرفته و آلبوم عکس آماده می گردد.

از جمله مزایای صحافی آلبوم عکس توسط این دستگاه استفاده از چسب سرد و عدم نیاز به پرس و بدست آمدن عکس های کاملا یک دست و یکنواخت و بدون انحنا می باشد. با استفاده از دستگاه صحافی آلبوم عکس توتالیا میتوان یک آلبوم شامل 14 عکس (7 برگ تا شده) را در مدت تقریبی 5 دقیقه تهیه و آماده کرد. علاوه بر سرعت بالا در تولید آلبوم عکس، دقت زیاد این دستگاه موجب کیفیت بسیار بالا در تمامی آلبوم های تولید شده بوسیله آن گردیده است.

تاریخ درج: 29 خرداد 1398
829 چاپ صفحه