کالا و اهمیت بسته بندی

در تعریف بسته بندی عبارت است از محفظه ای که کالا در آن قرار گرفته و موجب حفظ سلامت محصول از محل تولید و پس از طی مراحل حمل و نقل و انبارداری و توزیع تا مصرف آن می گردد و همچنین به فروش محصول نیز کمک می کند.
در زبان انگلیسی از واژه های Packing , Packaging , Wrap , to Pack برای بسته بندی استفاده می گردد.
اهمیت بسته بندی و نگهداری محصول از تولید آن کمتر نیست و در نهایت عامل تعیین کننده ی سلامت محصول از محل تولید تا محل مصرف ، بسته بندی است و بهترین روش برای تبلیغات محصول نیز می باشد.
آسانی حمل و نقل و حفظ سلامت محصول ، محافظت از محصول در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی و شکل هندسی بهتر و در نتیجه چیدمان آسانتر کالا از مزایای استفاده از بسته بندی می باشند.
در حال حاضر بسته بندی یکی از مهمترین عوامل موثر در فروش محسوب شده و مهمترین روش برای جذب مشتریان بسته بندی محصول می باشد.
تاریخ درج: 26 فروردین 1398
1240 چاپ صفحه